Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bathmen wenst te groeien tussen Schipbeek en spoorlijn


BATHMEN – De resultaten van een breed uitgevoerde enquête onder de Bathmenaren geeft aan dat de meerderheid van de bevolking de groei van het dorp wil laten plaatsvinden in het gebied tussen Schipbeek en de spoorlijn. Maar liefst 511 respondenten hebben gereageerd op de enquête van het bureau Ruimtevolk dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Deventer. Hierdoor is sprake van een representatief beeld van de wens van de bevolking.

Ongeveer 70% van de geënquêteerden staat positief tegenover de voorgestelde ontwikkeling van Bathmen. Ze vinden dat er meer woningen nodig zijn voor jongeren en ouderen die in Bathmen willen blijven wonen. Het behoud van jongere mensen zal de leefbaarheid en de vitaliteit van het dorp ten goede komen, verwacht men. Een aantal respondenten is bang dat het dorpsgevoel verloren zal gaan bij te grote groei en dat de natuur teveel aangetast zal worden.

Bij een beoordeling van de 6 voorgestelde locaties krijgen locatie 2 en 4 de meeste voorkeursstemmen en locatie 1 vormt een goede tweede keuze. Een kleine meerderheid van de respondenten vindt ook dat locatie 3 in aanmerking komt. De locatie 5 en 6 kregen overwegend stemmen tegen. Dit omdat men het ervaart als een natuur en agrarisch gebied waar veel Bathmenaren graag wandelen en fietsen. Kortom de van oudsher natuurlijke grenzen van het dorp Bathmen, zijnde de Schipbeek en de spoorlijn, wil men behouden.
Ook gecombineerd met een analyse over de ruimtelijke en milieutechnische aspecten blijken de locaties ten zuiden van het spoor (locatie1-4) op vrijwel alle onderdelen gunstiger te scoren voor woningbouw dan 5 en 6.

Aan andere aspecten als groen en openbare ruimten en de bereikbaarheid per fiets, wordt de grootste waarde gehecht bij het bouwen van nieuwe woningen. Dit dienen dan wel voornamelijk starterswoningen voor jongeren en doorstroomwoningen voor ouderen te zijn. Ook de duurzaamheid van de woningen wordt als belangrijk ervaren, maar moeten wel in verhouding staan tot de historische kwaliteiten. Bathmen moet wel Bathmen blijven, een karaktervol dorp met een mooi dorps aanzicht en met veel natuur erom heen.
Het complete overzicht van de uitslag van de digitale enquête getiteld: ’Een gebiedsperspectief voor Bathmen’, is te vinden op de site www.deventer.nl/wonenbathmen.
Op 17 november is er wederom een informatiebijeenkomst voor de bevolking in de Dorpskerk van 19.00 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) onder de naam Dorpsatelier 2. Men kan zich hiervoor aanmelden tot en met zondag 13 november via boven genoemde site.

Locatie 6.