Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpsvisie Bathmen: introductie van werkgroep wonen

BATHMEN – Vanuit de dorpsvisie Bathmen zijn verschillende werkgroepen geformeerd, waaronder de werkgroep wonen. De dorpsvisie Bathmen is leidend voor de werkgroep wonen.
Bathmen heeft middels meerdere gespreksronden, informatiebijeenkomsten en opiniepeilingen uitgesproken om te groeien naar circa 7500 inwoners. Deze uitbreiding moet gerealiseerd worden in de periode tot 2035. Achterliggende reden voor Bathmen is dat Bathmen een dorp wil zijn met voldoende omvang en draagkracht, zodat het winkelaanbod, verenigingsleven en daarmee de leefbaarheid niet verschraalt.
Deze wens past in de regionale wens voor groei van inwoners. Inmiddels heeft gemeente Deventer haar woningbouwplannen opgesteld in een vijftal visies. In alle visies wordt Bathmen genoemd met groei van inwoneraantal naar circa 7500 inwoners.

Rol en doelstellingen van de werkgroep wonen
De werkgroep heeft een verbindende rol. Verbindend door onder andere de inventarisatie van woonwensen van de huidige inwoners van Bathmen.
De werkgroep heeft een informerende rol richting de inwoners van Bathmen.
De werkgroep is geen uitvoerende partij tussen gemeente, grondeigenaren, projectontwikkelaars en inwoners.
Het in kaart brengen van de gevolgen van de uitbreiding voor Bathmen.
Het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden, locaties voor nieuwbouw en type woningen.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Marc Cloosterman (voorzitter), Johan Roetert, Emiel Nahuis, Cora Mossel, Pieter Hollemans, Jesper van Es, Alex Ooms, Silla Koops en Leonie Bekendam.

Enquête
De komende twee maanden zal er in samenwerking met studenten van Hogeschool Saxion een kwantitatieve en kwalitatieve enquête worden gehouden onder inwoners van Bathmen. Het doel van de enquête is de woon- en leefwensen van de inwoners van Bathmen en belanghebbenden concreter in kaart te brengen. Deze informatie zal vervolgens gedeeld worden met de inwoners van Bathmen en met de gemeente, zodat dit meegenomen kan worden in het woningbouwprogramma van gemeente Deventer.

Wilt u meer informatie? De werkgroep wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl en meer informatie is te vinden op
www.bathmen.nl