Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gemeente beziet herinrichting Marktplein opnieuw

Foto: Bathmense Krant.

BATHMEN – Voor 11 bomen op het marktplein is een kapvergunning aangevraagd en voor 9 bomen is deze verleend. Toch gaat de gemeente nog eens kijken of ze allemaal geveld moeten worden. Dit is één van de resultaten van het overleg tussen de gemeente en Bathmenaren, waarbij laatstgenoemden een oud plan opnieuw aan de orde stelden, namelijk het betrekken van het perceel ‘de Meesterswoning’ bij de parkeeruitbreiding.

De gemeente had de bijeenkomst met betrokken Bathmenaren vooral belegd om uitleg te geven waarom de monumentale Belcampo-kastanje is gekapt. Aangezien gedane zaken geen keer nemen werd al gauw naar de toekomst gekeken en werd uitvoerig over de herinrichting van het marktplein gesproken. Bij de bouw van het appartementencomplex , direct achter slagerij Linker, is gekozen voor maximalisatie, dwz zoveel mogelijk grond bebouwen. Hierdoor ontstaat er een gebrek aan parkeerruimte voor de nieuwe bewoners. Die moet nu op het marktplein gevonden worden en er zouden 9 bomen moeten vallen. Dit is in strijd met het Masterplan Bathmen, letterlijk staat hierin: ‘Het moet goed en gezellig toeven zijn op het driehoekige marktplein. Maar het moet ook voldoende parkeerruimte en ruimte voor de markt bieden. Mede door handhaving van bestaande waardevolle bomen krijgt het plein kwaliteit.’
De suggestie van de betrokken Bathmenaren om het perceel van de z.g. Meesterswoning (Meesterspad 3) in de nieuwe plannen te betrekken, waardoor er mogelijk minder bomen geveld hoeven te worden, zal de gemeente opnieuw bezien. Daarnaast was er een dringende oproep aan de gemeente om sowieso minder bomen op het marktplein te kappen. Projectleider Centrumplan Bathmen Oscar Langeland beloofde dit alles nogmaals te bezien. Ook wordt naar een nieuwe plek voor het beeldje De Ontmoeting gezocht.
De Bathmenaren herhaalden ten overstaan van 4 gemeentefunctionarissen hun zorg over de totale Bathmense dorpskern. Het groene, dorpse en kleinschalige karakter zou niet te veel aangetast moeten worden. Niet louter hoge appartementencomplexen in het centrum, punten van zorg daarbij zijn de voormalige Wereldwinkel, Rabobank, Wiekslag en ga zo maar door.
Ook is er ernstige zorg over de mogelijkheid die projectontwikkelaars hebben om af te wijken van het bestemmingsplan (goothoogte 4,5 m en nokhoogte 10 m) middels de toevoeging in het bestemmingsplan: ‘Onder de voorwaarde van goede stedenbouwkundige inpasbaarheid zijn grotere goothoogtes mogelijk’.
Deze zinssnede biedt projectontwikkelaars helaas de ruimte het bestemmingsplan te omzeilen en hoge gebouwen met platte daken in het centrum van Bathmen te bouwen.
Uiteraard kwam de procedure bij het kappen van de Belcampo-kastanje nog wel aan de orde. ‘Het leek wel een overval op klaarlichte dag’ , meldden buurtbewoners. Er werd aangebeld door mannen van een groenbedrijf met de vraag of men de auto’s even weg wilde zetten. Aanwonenden hadden geen idee waarom dat moest. Het totaal achterwege blijven van welke vorm van communicatie dan ook vereist absoluut geen schoonheidsprijs was de boodschap van de gemeente. Men bood uitvoerig zijn excuses aan en de aanwezige ambtenaren gaven aan niet geweten te hebben dat de kap de Belcampo boom met een beeldje betrof. Dit veroorzaakte de nodige commotie bij de Bathmenaren, temeer daar dezelfde gemeenteambtenaren ook aangaven dat de boom uitvoerig ‘visueel geïnspecteerd’ was alvorens deze te kappen. Had men dan bij deze zorgvuldige visuele inspectie het beeld van 1 meter hoog in de boom en het bord met tekst vlak voor de boom, geplaatst op een gegalvaniseerde paal, over het hoofd gezien? In het gezelschap van de gemeentelijke vertegenwoordigers vertoefde ook Gerrit Keizer uit Epse, hij was ingehuurd door de gemeente om te adviseren over de mate van aantasting door de honingzwam en wat hieraan te doen. Zijn advies was de boom te vellen.
Dat hierdoor een leegte in de Dorpstraat is ontstaan en hoe dit op te vullen, was uiteraard ook een belangrijk gespreksonderwerp. Gemeentelijk projectleider Langeland opperde als mogelijkheid het oorlogsmonument op deze plek te zetten. De aanwezige Bathmenaren wilden hier liever een mooie grote boom terug. Sijtze van der Schaaf van de gemeente deed de suggestie een rode beuk met een diameter van 8 cm. te herplanten. Een wel heel erg karig aanbod vonden de Bathmenaren, dit mede gezien de omvang van de moeraseiken die iets verder op tussen de rododendrons geplant zijn. Tot slot gaf Bieuwe Roelofs van de Groendienst aan dat men er alles zal doen om te proberen een zo groot mogelijke nieuwe boom, nog dit komende plantseizoen, op dezelfde plek aan te planten. Dit om ‘het gat in de Dorpsstraat’ zo snel mogelijk op te vullen.

Reageren? Stuur een mail naar: belcampobathmen@gmail.com Deze mail wordt beheerd door de BVB.

 

De betrokken Bathmenaar Evert Jan Geerdes, heeft al vele malen op positieve wijze gewezen op de problemen bij de dorpsinrichting die zich in ons dorp voordoen. Steeds trok hij op tijd aan de bel en bijna altijd kreeg hij na afloop gelijk. Ook nu weer heeft hij de Bathmenaren die met de gemeente hebben gesproken een aantal aandachtspunten en constateringen meegegeven. Deze punten zijn dermate waardevol dat we ze hierbij in zijn volledigheid laten volgen.

Punten die Bathmenaren dwars zitten:

1. Kappen Belcampo-boom een staaltje mis-communicatie.
Herplant snel een nieuwe boom van enig formaat.
2. Kappen 11 bomen t.b.v. parkeerplaatsen voor het te grote en hoge niet dorpse Bronsvastplan zo veel mogelijk voorkomen en in elk geval herplanten ter plekke.
3. Verplaatsen beeldje de Ontmoeting met banken voor Braakhekke is ongewenst. Het moet op dezelfde plek blijven staan, de kunstenaar heeft het speciaal hiervoor ontworpen.
4. Kappen bomen t.b.v. bouw appartementen op Rabolocatie voorkomen dan wel herplanten.
5. Behouden boerderijtje (voormalige Wereldwinkel) Schoolstraat voor sloop. Het behoort tot de kring van boerderijen rondom de kerk. Aanbouwsels weghalen, pand renoveren in oude stijl. Overleggen met de  O.K.B. zij zoeken een pand voor kantoor, info centrum, archief (oudheidskamer?)
6. Bathmen moet vergroenen i.p.v. verstenen. Doorn in het oog zijn de niet dorpse plannen als het Bronsvastcomplex en het appartementengebouw op de Rabolocatie. Deventer negeerde  hiermee de Masterplan uitgangspunten.
7. Er zijn bouwplannen op de plek van de voormalige kleuterschool de Wiekslag Molenstraat, hoe gaan die er straks uitzien?
8. De wijkwinkel in Westerhuis werd een gemeentelijk servicepunt in de bibliotheek vervolgens in Braakhekke Bathmen. Nu noemen ze het gemeentelijk contactpunt en zit met minimale ruimte zonder privacy in de nieuwe bieb, moeten we straks naar het Stadskantoor in Deventer?
9. Het dorp wordt door verkeerde beslissingen in zijn groene, dorpse en kleinschalige karakter aangetast. Dat moet stoppen.
10. Wijkwethouder Heidema is bij problemen onzichtbaar, hij stuurt signalen de organisatie in daar blijft het dan bij. Bathmen is een Dorp en voelt zich geen Deventer wijk. De heersende overlegstructuur is versnipperd en werkt miscommunicatie in de hand. Stel een dorpsraad net als Gorssel / Harfsen in die deskundig is, betrokkenheid uitstraalt en mensgericht oplossingen biedt voor Bathmense zaken. Deze kan prima de verschillende domeinen voor alle Bathmenaren bewaken. Denk aan sport, het sociaal maatschappelijke veld, communicatie, wonen en ruimtelijke ordening.  Veel zaken liggen vast in regelgeving daar kunnen we niets mee, maar er valt vooraf veel te sturen. Nu worden besluiten dicht getimmerd en in een te laat stadium naar buiten gebracht, aanpassing is dan onmogelijk. Een Dorpsraad verbetert de participatie,  communicatie en sturing m.b.t. het reilen en zeilen in Bathmen. De BvB het Dorps Platform en Dorpsagenda kunnen hun nuttige werk facilitair t.b.v. deze Dorpsraad doen waarvan de adviezen leidend zijn voor de besluitvorming in Deventer.
Bathmen spreekt dan met 1 mond.

En Alie van de Pothaar zegt er dit van:
Hadden ze prinses Irene maar naar Bathmen laten komen  om met de boom te praten.
Waar is het hout gebleven?  Kan een kunstwerk van gemaakt worden op dezelfde plek bv een tijdelijke boom, totdat er een nieuwe staat.
Jammer dat er geen nakomelingen zijn, al was er maar een kastanje, 10 cm in de grond en er is een jonge Belcampo boom geboren, groeit heel snel. Een kastanje is goed tegen reuma, er zijn nog steeds mensen die er een bij zich dragen, vroeger droegen de vrouwen er een in hun ‘naotzak’ die onder al die onderrokken zat, samen met de zakdoek en pepermunt, en kastanjes tussen de kleding jaagt de motten weg. De boom heeft grote krachten, een paard die onder de boom loopt gaat mooier en sterker worden vandaar paarde kastanje. Maar ja, hij is niet meer, aan de achterkant kun je een koe het beste in de kont kijken.