Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Stand van zaken Werkgroep Wonen

BATHMEN – Op 26 april jl. vond in Boode de bijeenkomst plaats over de toekomst van wonen in Bathmen. Er waren circa 175 betrokken inwoners aanwezig. Daarnaast waren ook medewerkers van het projectteam gebiedsontwikkeling van de gemeente Deventer aanwezig en gemeenteraadsleden.

Er is door de werkgroep een toelichting gegeven op de routekaart en op de beoogde groei. Bathmen heeft in de Dorpsagenda de ambitie vastgelegd om extra te groeien naar maximaal 7.500 inwoners in 2035. Boven op de lokale groei van 500 inwoners is een extra groei van ongeveer 1.000 inwoners gewenst. In de onderstaande tabel is dit samengevat.

De gemeente geeft in de woningbouwopgave aan:

 • Woningbouw voor de lokale behoefte (250 woningen) met accent op jongeren uit eigen dorp en ouderen voor de periode tot 2027.
 • Inzet op een extra groei (400 woningen) tot 2035 om voor het dorp voldoende draagvlak te houden voor het behoud en versterking van de voorzieningen, de verenigingen en het levendige centrum.
 • Dit betekent een groei van circa 1.850 woningen naar 2.500 woningen.

De verkenningsfase van de Routekaart resulteert in zes potentiële locaties voor de woningbouwopgave. In de eerste analyse is gekeken naar mogelijke locaties op basis van de stedenbouwkundige opbouw van Bathmen, verkeersontsluiting bereikbaarheid en de impact op landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. De locaties zijn, ook voor de verkeersstudie, gegroepeerd aan de hand van groeiscenario’s aan de zuidwestzijde van Bathmen, en aan de noordzijde van het spoor. De laatste mede op basis van de wens vanuit het dorp voor realisatie van een treinstation in Bathmen. In het vervolgproces is mogelijk ook een combinatie van beide groeirichtingen te onderzoeken. Alle locaties samen bieden ruimte voor het dubbele aantal woningen dan de opgave van maximaal 650 woningen.

 

Een aantal zaken die tijdens de avond ingebracht werden en gedeeld zijn met de gemeente zijn;

 • Het gaat te langzaam. Er is nu woningnood en terugloop in winkelaanbod.
 • Zorg dat het betaalbaar is voor jeugd en snel beschikbaar. Type bouw maakt jeugd minder uit.
 • Behoefte aan ruimte voor vrije kavels, collectief particulier ondernemerschap, zelfbouw en woonvormen voor speciale doelgroepen (o.a. Knarrenhof en jongeren die zorg nodig hebben).
 • Behoud van ronde vorm dorp, behoud groen en ruim opgezette kavels.
 • Wens voor gefaseerde groei. Draagt bij aan behouden en versterken sociale structuur.
 • Houd oog voor de infrastructuur binnen dorp.
 • Welke middelen kan de gemeente inzetten om de kans te maximaliseren dat nieuwe woningen naar lokale inwoners gaan?
 • Wat is de eigendomsstatus van de gebieden van onderzoek zoals benoemd in de routekaart?

De gemeente heeft geen toezeggingen kunnen doen, maar heeft aangegeven de input van de avond mee te nemen in de onderzoeksfase.

Hoe nu verder? Als eerste stap voor het gebiedsperspectief worden op dit moment alle omgevingsfactoren door de gemeente in beeld gebracht voor de verschillende locaties. Deze resultaten vormen de input voor de stedenbouwkundige verkenning , waarin inzicht wordt gegeven op welke locaties en in welke volgorde de woningbouwopgave (in een tweetal tijdvakken) het beste bijdraagt aan de ontwikkeling van Bathmen voor de verschillende doelgroepen. Dit traject zal in het tweede kwartaal naar verwachting afgerond zijn. De werkgroep monitort of de behoefte van het dorp terugkomt in de onderzoeksresultaten en zal u informeren zodra hier meer over bekend is. Hetzelfde geldt voor het participatietraject dat voor het derde kwartaal gepland staat.

Wilt u meer informatie? De Werkgroep Wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl en meer informatie is te vinden via de facebookpagina Bathmen2035 en op www.bathmen.nl.