Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gelukkig, het steet te gebuur’n

Wekken làànk zeej’ ze oaver den beeldbuis schoem’n. Van Bontebal tut Smolders en Timmermans en van Dillan tut Geert en Pieter. Doar bint nog völle meer smaak’n. De vuurspelling’n vleegt alle kàànt’n op. Wie wördt ’n grötst’n en wie zee we neet meer trugge.

De man met de brèèdtste glimlach, Mark Rutte, nog één kèèr löp e duur beeld met zien verkiezingspepierke. Wiej zölt ‘m goan miss’n. Ôôndertuss’n, vandaage 22 november, de stembuss’n bint lös en wiej meugt hen stemm’n. Onwillekuurig goat de gedacht’n trugge noar opoe. Zie was nog uut de tied det vrouwlèu neet môcht’n stemm’n. Iedere kèèr àj’ noar de stembusse mônn’n, ie weèt wà opkomstplich, zèè ze, wàj’ stemt möj’ zelf wèèt’n, àj’ mà stemt, want ààns möj’ oe vèèr joar stille hôôld’n. Het was in de tied det Christelijk Historischen nog hôôge ôôg’n gôôid’n. Hoe ààns is ’t noe. Wiej zölt ’t zeen. Vanuut het hèèle làànd zölt de liesttrekkers ôôns wier touwsprekk’n en verkondigen det ze hebt ewunn’n. Gen eene hef ter verleuirne, ne hôôp gezicht’n zöw we neet trugge zeen. Oh, ie hebt nog neet estemt, ie bint het kàànt vergett’n? Gelukkig, de Battemse kràànte toch nog äns good vuur. Altied een môôi ritueel. De gang noar de stembusse. Netjes de stempas en het paspoort in de hàànne. Ie bint mèèstal drek an de buurte. Netuurlijk wôj’ controlèèrt ôj ’t wà bint, ôk à zit er meerder’n diet oe wà kent. Dan stoaj’ met oen stembiljet vuur ’t hukske. Een stuk pepier woej’ in een àànder hukske meer as genog an zôll’n hemm’n. Oh ja, het rôôie potlôôd lig à gedeuldig te wacht’n. Ie vôôlt den vèèrkàànt’n meter hèèmoa uut en dan, äns ôônderan, veer verstopt op èèn van de liest’n, kruus ie oen’n volksvertegenwoordiger an. Ie verwôôndert oe det de vrouwe der völle sneller met trechte kump dan ie zelf. Zo, èèm’n het pepierke netjes dubbel vôôl’n en doar geet het in de stembusse. Een minzaam knikje noar de lèu achter de toafel en dan stoaj’ wier buut’n in de warkelijkhèid. Stemm’n het is gen plich, maar nog altied een grôôt vuurrech. Pakt nog rap èèm’n de fietse en loat oen zeen in het stemhukske.