Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Wiej könt wier vedan

Sjonge jonge wat een heisa. Dôônderdag biw we hen stemm’n ewes. Môôie tillevisie, mà de echte uutslag blèèf uut. Gedeuld tut zundagoamd elf uur, want toen pas gung het leste stemburo dichte. Het wadd’n wier net as altied àmoa winnaars.

De rechterkàànte, zeg mà de lèu diet nog een betje kritisch bint oaver Uuropa, bint grötter ewörd’n, mà de ààndern hebt toch good stàànd eheul’n. De glorie van de BBB wörd’n eviert in ôôns eeg’n Battum. In een paar joar tieds riedt ze met de grôôte trekkers de bureel’n van Brussel binn’n. Wat geet er noe verààndern? De hàànd op de knippe, det gerèis tuss’n Brussel en Straatsburg möt mar is of elôôp’n wèèr. Het zal wà neet lukk’n. Doar bint gröttere prebleem’n. Wiej möt mar ofwacht’n. Ôôndertuss’n biw we nog altied gangs met het ofwark’n van ôôns nieje kabinet. Het blif nog stille, mà de minister president is inmiddels uut de kaste ekömm’n. Zie hebt er àmoa oaver könn’n zegg’n, hoe moeilijk of de man ’t zal krieg’n. Makkelijk zal ‘t neet weer, mà net as met de BBB, kop der vuur en der an met de lippe. Politiek, mangs möj’t mar een tiedje lös loat’n en geniet’n van de môôie dinge in ’t lèèm’n. Iedere kèèr wôj’ met de nèuze op de feit’n edrukt en kômt tut ’t besef, det ’t àmoa mà betrekkelijk is. Doarumme kiek um oe hen, zeet hoe môôi het is. De Battemse kroone is wier op e poetst en het kômmende weekend trekke wiej met zien all’n noar Lôô Battem um èèm’n te geniet’n van die ôôlderwetse karmse. Ne revue, de optocht, twei kèèr um de feesweire en de drèèjmölle. Lekker weg van alle narighèid, ôôle bekèènd’n tèèng’nkômm’n, met een drankje in de feesttèènte. Loat het neet langs oe hen goan. De tied vlug vuurbiej en dan möj’ der wier een joar op wacht’n. Uuropa is vuur ne hôôp lèu nog altied onmeunig veer weg, mà Lôô is lekker dichte biej. Wiej könt wier vedan. Tut kiek dan mà.