Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Hoe wil jij wonen in Bathmen? Denk mee tijdens het dorpsatelier

Donderdag 17 november organiseert de gemeente Deventer samen met bureau RUIMTEVOLK een tweede dorpsatelier. Doel van deze bijeenkomst is om samen met inwoners van Bathmen een concept voor het gebiedsperspectief te bespreken. De avond heeft wederom een interactief karakter: in kleine groepen gaan we aan de slag. Op basis van de opbrengst uit dit dorpsatelier wordt het gebiedsperspectief aangescherpt en wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

Programma
Uit het eerste dorpsatelier, dat op 5 oktober plaatsvond, bleek dat locaties 1 t/m 4 als meest kansrijk naar voren komen. Ook werd deze avond duidelijk dat er meerdere locaties nodig zijn om aan de opgave uit de Routekaart Bathmen te voldoen. Die opgave gaat over het geleidelijk toevoegen van ca. 650 woningen vóór 2035 voor met name starters en senioren.

Om nu een vervolgstap te zetten, wordt een eerste ruimtelijke visie voor locaties 1 t/m 4 gepresenteerd. Daarbij gaan we in op het landschappelijk raamwerk, hoofdinfrastructuur en een palet aan woonsferen.

Aanmelden
De avond vindt plaats op donderdag 17 november in de Dorpskerk van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Wij werken voor een goede voorbereiding met aanmeldingen. Het aanmeldformulier vindt u op www.deventer.nl/informatiebijeenkomstbathmen, dat op 13 november wordt gesloten. Deel deze uitnodiging vooral met uw kind(eren) en andere bekenden die als starter(s) geïnteresseerd is/zijn om in Bathmen te gaan wonen.

Achtergrond
Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden. Daarvoor is een geleidelijke groei nodig.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de routekaart voor Bathmen vastgesteld. Daarin zijn 6 locaties aangewezen, die mogelijk geschikt zijn voor woningbouwontwikkeling. Daarbij wordt er ingezet op woningen voor jongeren, ouderen en een klein deel voor gezinnen. De uitkomst van dit traject levert een gebiedsperspectief op, een visie op hoofdlijnen over de woningbouwontwikkeling van deze locaties en het dorp als geheel.

Meer informatie
Op de website http://www.deventer.nl/wonenbathmen vindt u alle informatie over dit project.