Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.Uitnodigingsplanologie

Burgers moeten zelf zaken meer regelen is de boodschap uit den Haag; dat is de participatiemaatschappij. Dit geldt ook voor de leefomgeving en de gevolgen van dit beleid worden zichtbaar in de vorm van opschalende grote, hoge en vervreemdende gebouwen op verkeerde locaties. In stedelijke gebieden vaak geen probleem, maar in dorpen als Bathmen wel. Oorzaak is de terugtrekkende overheid die publieke taken privatiseert en een uitnodigingsplanologie bedenkt. Private planontwikkelaars organiseren nu de gehele planontwikkeling met gevolg verdere juridisering van de procedure om haar belangen veilig te stellen. De gemeente faciliteert de procedure en stempelt dan de omgevingsvergunning af. Uit de praktijk blijkt, dat de gemeente de zijde kiest van de planontwikkelaar en de belangen van de burgers negeert; het is wie zwijgt stemt toe. Ontwikkelaars en burgers moeten het samen eens worden, zegt de overheid; de burger heeft echter geen gelijke positie. Het is: wie betaalt, bepaalt. Arbitrage moet civielrechtelijk gevoerd worden, maar geen burger die deze kostbare procedure aandurft. De beroepsethiek van planadviseurs staat door deze privatisering en commercialisering van overheidstaken onder druk. Hun financiële belangen staan boven die van de burgers, want wiens brood men eet, wiens woord men preekt. Afspraken over het inrichten van de publieke ruimte werden voordien door gemeenten in overleg met burgers gemaakt. De spelregels zijn veranderd en de afspraken vergeten; de plannenmakers hebben er geen belang bij. Dorpsvisies melden veel data, maar een visie over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en (beeld)kwaliteit ontbreekt. Door de globalisering ontstaat er een sterke drang naar instandhouding van de eigen dorpsidentiteit. Als tegenhanger van stedelijk gebied zijn het platteland en haar dorpen noodzakelijk. Waarom bewaakt niemand de ruimtelijke- en beeldkwaliteit in de dorpen waar inwoners hun authenticiteit, identiteit en welbevinden aan ontlenen, waardoor dorpse bebouwing plaats maakt voor een stedelijke?

 

Evert Jan Geerdes,

Bathmen.