Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Buurtcomité Oude Molen tevreden met inloopavond Planstudie Verkeersveiligheid-

verbetering Kruispunt Oude Molenweg / Oostermaatsdijk met Holterweg N344

buurtcomite-oude-molen-tevreden

OUDE MOLEN – Op woensdag 7 december heeft de Provincie Overijssel tijdens een inloopavond in manege ’t Ruiterkamp de voorkeursvariant gepresenteerd van de planstudie naar de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de Holterweg.

Ruim 60 belangstellenden zijn kennis komen nemen van dit plan dat voorziet in een rotonde op de kruising plus, als consequentie daarvan, een bebouwde komzone (max. 50 km/u) in Oude Molen. De plussen en minnen van andere alternatieven zijn tegen elkaar afgewogen en het voorstel zoals gepresenteerd blijkt de meest duurzame oplossing die binnen de bestaande voorwaarden mogelijk is.

Het buurtcomité dat al jaren een dergelijke verbetering bepleit en waarover in de Bathmense Krant meermalen is bericht, is content met de voorkeursvariant. Met alle verkeersdeelnemers is rekening gehouden: fietsers hebben voorrang op de rotonde, vracht- , bus- en landbouwverkeer kunnen de rotonde goed passeren en het autoverkeer kan doorstromen zonder dat er een substantieel tijdsverlies of ongemak ontstaat. Voor de bewoners heeft de snelheidsverlaging en de aanpassing van de wegstructuur naar een 50 km bebouwde kom-zone naast de verkeersveiligheidverbetering ook nog voordelen in bijvoorbeeld zichtbaarheid van de in- en uitritten aan de Holterweg.

Het merendeel van de belangstellenden was dan ook positief verrast over de gepresenteerde voorkeursvariant. Natuurlijk werden tijdens de inloopavond ook enkele aandachtspunten genoemd en kritische opmerkingen geplaatst. Daarvoor is juist een inloopavond bedoeld. De genoemde punten zullen door de provincie op hun merites worden beoordeeld en zo mogelijk en nodig in het plan in- of/en aangepast. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt.

Vervolgens zal het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen aan Gedeputeerde Staten voorgelegd worden ter goedkeuring. Deze kan mogelijk in februari/maart 2017 groen licht geven om het plan ter inzage te leggen. Daarbij kunnen gedurende zes weken belanghebbenden nog hun zienswijzen indienen. Het Ontwerp Plan zal worden aangepast op basis van de zienswijzen, waarna GS een besluit zal nemen over dit plan en de realisatie. Het streven is om dat nog voor de zomer te doen en als alles meezit, kan eind 2017 worden begonnen met de voorbereiding van de realisatie.