Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rotonde Oude Molen pas over een jaar klaar!

Bericht van Buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen

OUDE MOLEN – Was het positief dat afgelopen week de nutsbedrijven de noodzakelijke kabels en leidingen hebben laten verleggen om de rotonde bij Oude Molen in ieder geval mogelijk te maken, blijkt het nu toch nog bijna een jaar te moeten duren voordat de rotonde daadwerkelijk zal zijn gerealiseerd.Was de verwachting vanuit de provincie half september nog ‘realisatie start voorjaar 2019’ (zie het gezamenlijk opgestelde persbericht van Provincie en Buurtcomité van 14 september jl. , o.a. gepubliceerd in de Bathmense Krant), nu, een paar weken later, deelt de projectleiding mee dat het zeker eind zomer 2019 wordt voordat goed en wel aan de aanleg wordt begonnen. De argumenten waarom het nu niet sneller kan, zijn wel duidelijk. Het oude fenomeen ‘niets parallel maar alles volgtijdelijk’ blijkt opnieuw een snellere realisatie van de rotonde parten te spelen.

De provincie heeft, naar nu blijkt, nog geen gedetailleerd bestek gemaakt waarop aannemers hun offerte kunnen baseren. Toch merkwaardig als al in juli 2017 het hele plan door de Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Het wachten was op het afronden van de grondaankoop. Er is daarom ook nog geen sprake van een aanbestedingsprocedure en is er dus ook geen naam van de uitvoerende aannemer bekend.

Het technisch bestek kan hopelijk nog wel dit jaar door een (nog aan te wijzen) ingenieursbureau worden gemaakt. Begin 2019 kan daardoor pas de aanbestedingsprocedure worden gestart. Wanneer die kan worden afgerond is het voorjaar alweer in het land. Na de gunning gaat de aannemer het werk voorbereiden en een uitvoeringsplanning maken. De aannemer stelt ook de omleidingsroutes voor het verkeer vast. En voordat dat allemaal volgens de procedures is afgerond, zijn we weer een paar maanden verder.

Een andere oorzaak van de vertraging is het aan elkaar koppelen van dit ‘rotonde-bebouwde kom Oude Molen’-project, het groot-onderhoud van de N344 richting Holten en de verbreding van de fietspaden aan de Holterweg richting Deventer. Drie projecten aan dezelfde weg die in totaal 6-8 weken in beslag mogen nemen. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, moeten dus alle drie de onderdelen uitvoeringsklaar zijn voordat zal worden begonnen. Vanuit het buurtcomité is er wel voor gepleit om in de aanbestedingsprocedure aan te geven dat de aanpassingen Oude Molen als eerste deelproject zal worden opgepakt.

De schatting van de nieuwe projectleiding (projectleider deze maand door de Provincie aangesteld om het plan te realiseren) is dat helaas pas over een jaar van de rotonde gebruik kan worden gemaakt.