Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Studie naar verbetering verkeersveiligheid kruispunt Oude Molenweg / Oostermaatsdijk met Holter-

weg/N344 binnenkort van start

OUDE MOLEN – In de Bathmense Krant van januari 2016 werd een uitgebreid artikel gepubliceerd over de op stapel staande studie naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de N344/Holterweg te verbeteren.Intussen zijn wij ruim een half jaar verder en kunnen gelukkig nu melden dat de planstudie er definitief gaat komen. ‘Wij’ is het oorspronkelijk buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 t.h.v. Oude Molen’ dat in de loop van dit jaar aangevuld werd met vertegenwoordigers van het Dorpsplatform Bathmen, Plaatselijk Belang Lettele/ Linde/ Oude Molen en Plaatselijk Belang Okkenbroek. Deze brede ondersteuning is zeer belangrijk, omdat het voor zowel de Provincie als de Gemeente duidelijk werd dat met een dergelijk draagvlak er sprake moest zijn van een belangrijk knelpunt dat prioriteit moest krijgen.

Op meerdere manieren en plekken is in de afgelopen maanden door het comité aandacht gevraagd en ook gekregen voor de genoemde problematiek. De goede samenwerking met de betrokken ambtenaren van Provincie, Gemeente en Politie resulteerde in een voorstel tot deze planstudie, die nu dan ook definitief uitgevoerd zal gaan worden. Omdat de scope van de oplossing naar verwachting geen grootschalige reconstructie of randwegen zal betekenen, zal ook de financiering van de uitvoering geen groot obstakel vormen.

De planstudie zet de alternatieven voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de N344/Holterweg op een rij met alle pro’s en contra’s (waaronder gevolgen voor omgeving en doorstroming). Er wordt daarbij niet alleen rekening gehouden met de verkeerstechnische maatregelen maar ook met de omgevingsfactoren (omgeving = woonomgeving van de aan- en omwonenden) zoals mogelijke geluidsoverlast, verhoogde last van uitlaatgassen/fijnstof, e.d.

Daar de N344/Holterweg een provinciale weg is, zal de Provincie de opdracht verstekken via de Eenheid Wegen en Kanalen. Zodra deze afdeling de opdracht heeft, zorgen zij dat er een projectleider komt, die aan de slag gaat met het opstellen van een projectplan. Hij/zij zal een projectstructuur opzetten waarbij mogelijk ook het Buurtcomité en andere belanghebbenden gevraagd wordt deel te nemen aan een klankbordgroep. Ook zal er mogelijk een inloopavond georganiseerd worden waarbij individuele ideeën of belangen ook nog naar voren gebracht kunnen worden. Als eindconclusie van het project volgt er dan één plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit kruispunt.

Na de zomervakantie zal het project, de planstudie van start gaan. Voor het einde van dit jaar zal deze dan afgerond zijn en de verbetering in 2017 geïmplementeerd kunnen worden. De financiële middelen voor de realisatie zijn beschikbaar en zullen komen uit een extra budget van 8 miljoen euro dat gemoeid is met de ‘Beleidsimpuls Verkeersveiligheid’ dat door Gedeputeerde Staten begin juni is goedgekeurd en door Provinciale Staten in september zal worden bekrachtigd.

Mees Struijs blijft u namens Buurtcomité Verbeteren Verkeersveiligheid N344 t.h.v. Oude Molen op de hoogte houden.