Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Studie Verbeteren Verkeersveiligheid N344 kruising Oude Molenweg/ Oostermaats-

dijk te Oude Molen op komst

Studie Verbeteren Verkeersveiligheid

Door Mees Struijs. (Namens het buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 Oude Molen’ , bestaande uit Mees Struijs (penvoerder), Bart Spikker, Silvia Zomer, Yvonne Harleman, John Harleman, Martijn Habermann en Jan Spikker.

OUDE MOLEN – Tijdens de door Wij-Deventer georganiseerde ideeënronde in Bathmen in november 2014 is door de Buurtvereniging Oude Molen aandacht gevraagd voor de gevaarlijke kruising van de Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de Holterweg (provinciale weg) N344.Uit dat initiatief is een buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid Holterweg N344 Oude Molen’ ontstaan dat in het afgelopen jaar samen met vooral de Provincie Overijssel een aanpak heeft voorbereid dat in de komende periode zal worden uitgevoerd.

Omdat er bij het eerste overleg tussen betrokken partijen – Provincie Overijssel, Gemeente Deventer, Politie en Buurtcomité– op basis van ongevalstatistiek, snelheidsmetingen en verkeersintensiteit geen meningsverschil was of dit kruispunt gevaarlijk was, was deze discussie gelukkig geen barrière voor verdere aanpak. Alleen nog de vraag ‘hoe en welke maatregel is dan de beste?’ moest nog worden beantwoord.

Zondermeer actievoeren om een bekende, maar mogelijk niet optimale oplossing als snelheidsbeperking, rotonde, verkeerslichten, drempels en dergelijke, voor elkaar te krijgen leek niet zinvol. Aan elke oplossing zitten immers meerdere haken en ogen.

Beter was een studie voor te bereiden die de alternatieve oplossingen op een rijtje zet met alle voor- en tegen-‘s. In eerste instantie is bij Gedeputeerde Staten om zo’n bestuurlijke opdracht voor deze studie gevraagd. Vanwege de Provinciale Statenverkiezing en de benoeming van de nieuwe gedeputeerde moest worden geaccepteerd dat voor het antwoord op deze vraag maanden moest worden gewacht tot na de zomervakantie.

Op zich wel wat jammer maar niet onoverkomelijk. Immers het buurtcomité wist zich naast de steun van de omwonenden, buurtgenoten en buurtvereniging ook verzekerd van de steun van de gemeente Deventer, de Provinciale Staten, Plaatselijk Belang ‘Linde, Lettele, Oude Molen” en het Dorpsplatform Bathmen. Bovendien was er zoveel vertrouwen in de gesprekspartners dat hier geen sprake zou zijn van afstel maar alleen van uitstel.

Naast dit ‘Oude Molen’ initiatief is bij de provincie natuurlijk al jarenlang de verkeersveiligheid op de wegen een speerpunt. Om tot nog betere verkeersmaatregelen te kunnen komen verscheen er in maart 2015 een, op verzoek van de Provincie, opgesteld koersdocument ‘Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak ‘. Dit document is het resultaat van een overleg waarin vertegenwoordigers van provincie Overijssel, Regio Twente, Provincie Gelderland, ROV Oost-NL (regionaal Overleg verkeersveiligheid Oost-Nederland, SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, diverse gemeenten, advies- en ingenieursbureaus, Politie, VVN, ANWB en Openbaar Ministerie met elkaar hebben nagedacht over een nieuwe koers voor de aanpak van de verkeersonveiligheid in de provincie.

 

Zonder hier nu verder in te gaan op alle voorstellen die kunnen leiden naar ‘duurzaam veilige’ verkeerssituaties, die in dit koersdocument worden aangedragen, werd ook voorgesteld om in een tweetal regio’s proefprojecten te starten op basis van deze nieuwe aanpak. Het buurtcomité ‘Oude Molen’ heeft zich met het kruispunt Oude Molenweg/Oostermaatsdijk voor deze pilot aangemeld.

In augustus 2015 is door de provincie als één van de pilot-regio’s inderdaad de regio ZW-Salland aangewezen en werd meegedeeld dat het kruispunt in Oude Molen daar een onderdeel van uitmaakt.

Het eerste wat nu wordt voorbereid is een voorstel aan de gedeputeerde voor uitvoering van de eerder gevraagde planstudie. Hierin zal moeten worden vastgesteld welke maatregelen het beste resultaat kunnen opleveren. Als onderdeel van de nieuwe aanpak, mag en kan de inbreng van de ‘gebruikers’ van het kruispunt vóóraf worden aangedragen in plaats van later tijdens bijvoorbeeld een inspraakprocedure. Vaak, zo meent het koersdocument, hebben de verkeersdeelnemers/betrokkenen veel meer zicht op de specifieke risico’s en gevaren van een bepaalde verkeerssituatie.

In de toelichting op dit onderwerp staat in het koersdocument het volgende:

——————————————————————————————-

 

Gebruik maken van burgerkracht

Niet langer ontstaan projecten enkel vanuit het ambtelijke apparaat, steeds vaker ontplooien maatschappelijke partijen en burgers zelf initiatieven. Deels ingegeven vanuit een assertieve houding, deels genoodzaakt door de bezuinigingen waar de overheden mee te maken hebben. De burger wordt nadrukkelijk aangesproken op het medeverantwoordelijk zijn. Samenwerking en vertrouwen tussen burgers en overheid is hiervoor nodig. De rol van de overheid verandert hierbij langzaam: van trekker naar facilitator. De ervaring leert dat burgers uitstekend in staat zijn om verkeersveiligheidsproblemen te onderscheiden, te prioriteren en mee te denken over kosteneffectieve maatregelen. Dit leidt tot gedragen en betaalbare oplossingen. De uitdaging is de betrokkenheid vast te houden, om daarna stappen te kunnen maken naar verdere betrokkenheid en participatie bij de uitvoering.

 

Koersdocument ‘Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak’, Provincie Overijssel, maart 2015, blz. 24.

 

——————————————————————————————-

 

Een belangrijke rol is dus weggelegd voor het Buurtcomité. Ter voorbereiding van de aanvraag voor een daadwerkelijk budget voor deze studie zijn er de afgelopen weken uitgangspunten geformuleerd. In ieder geval pleit het buurtcomité ervoor dat rekening gehouden gaat worden met onderstaande facetten:

– Kruispunt centraal in aaneengesloten gebied van geconcentreerde bebouwing.

– Langzaam rijdend verkeer (o.a. landbouwverkeer, manegeverkeer: auto’s met paardentrailers).

– Vrijliggend fietspad aan beide zijden van de N344 met risico’s op kruising.

– Risico’s omwonenden vanwege huidige verkeerssituatie.

– Verkeersintensiteit N344, ook in relatie met problemen en capaciteit A1 (sluipverkeer).

– Interregionaal belang – verbindingsweg Bathmen, Schalkhaar, Lettele, Heeten Raalte, noorden van Nederland v.v. – via gebiedsontsluitingswegen.

– Andere dan verkeersbelangen van inwoners en ondernemers in de buurtschap Oude Molen en omringende dorpen.

 

Wat de verdere planning betreft kan nog het volgende worden gemeld. Een besluit tot de gevraagde planstudie tezamen met een programma voor de gehele provincie zal voor de zomer worden genomen. Bij een positief besluit van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zal de planstudie na de zomer van 2016 zijn beslag moeten krijgen zodat de maatregelen mogelijk nog dit jaar kunnen worden voorbereid.

Afhankelijk van de gekozen ‘duurzame oplossing’ zal dan in 2017 (bij minder ingrijpende maatregelen) of in 2018 (als groot onderhoud aan dit weggedeelte gepland staat) het een en ander kunnen worden uitgevoerd.

 

Het zal dus nog even duren voor er een daadwerkelijke verbetering komt, maar het vertrouwen dat de studie naar alternatieven er komt, is bij het buurtcomité Oude Molen groot.

Mocht u zelf suggesties hebben die u aan het comité zou willen melden dan graag een e-mail naar oudemolen@gmail.com Actuele informatie over dit onderwerp is ook te vinden op de website van Oude Molen (http://buurtvereniging.oudemolen.net).