Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Behoefte aan vrijwillige mentoren is groot

De komende jaren groeit de behoefte aan mentoren voor mensen die niet in staat zijn zelf hun belangen te behartigen en geen familie hebben om dat namens hen te doen. Het betreft mensen met dementie, een verstandelijke of een psychische beperking.

Om te zorgen dat er voor hen voldoende mentoren zijn, start Mentorschap Nederland een wervingscampagne. De campagne loopt van 23 februari tot en met 9 maart, op NPO Radio 1 en Radio 2.

 

Mentorschap Overijssel Gelderland

Mentorschap Nederland is een vereniging van regionale stichtingen. In de provincies Overijssel en Gelderland is Mentorschap Overijssel Gelderland zeer actief.

Mentorschap Overijssel Gelderland maakt met goed opgeleide en begeleide vrijwilligers mentorschap mogelijk voor mensen die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde, vertegenwoordiger, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij of zij helpt de cliënt de regie over zijn leven te houden. De mentoren worden met zorg gekoppeld aan hun cliënten en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij goed het welbevinden van hun cliënt volgen en voor hen opkomen. Mentorschap Overijssel Gelderland zal nieuwe mentoren van harte verwelkomen.

 

Waarom Mentorschap

De veranderingen in de zorg leiden ertoe dat een groot aantal kwetsbare mensen langer zelfstandig blijft wonen. Dat kan leiden tot problemen, bijvoorbeeld bij de keuze voor een noodzakelijke medische behandeling. Nederland telt bijna een kwart miljoen mensen die door ziekte of beperkingen niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. “Mensen die geen familie of netwerk hebben lopen een risico als ze door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning langer zelfstandig moeten blijven wonen”, aldus Hilde Blankman, coördinator van Mentorschap Overijssel Gelderland, regio Veluwe. “Wanneer zij hun eigen situatie niet goed overzien en niemand hebben die voor hen opkomt, komen deze mensen in aanmerking voor mentorschap. Dat wordt door de kantonrechter toegekend. Een mentor kan voor de cliënt de nodige beslissingen nemen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarbij dienen de wensen en belangen van de cliënt als leidraad. Deze goed opgeleide vrijwillige mentoren hebben als regel niet meer dan één of twee cliënten onder hun hoede, waardoor ze deze alle persoonlijke aandacht kunnen geven die zij nodig hebben.”

 

Werving van vrijwillige mentoren

Mentorschap Overijssel Gelderland beschikt op dit moment over 90 mentoren en wil dit aantal de komende jaren met 15% per jaar uitbreiden. In een reclamespotje op radio 1 en 2 roept Marinka de Haan, zelf mentor, de komende weken mensen op ook mentor te worden. Mentorschap Overijssel Gelderland hoopt op minimaal eenzelfde succes als vorig jaar. Toen leidde de radiocampagne tot 20 aanmeldingen.