Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gecombineerde Opgave gewijzigd

Als landbouwer kunt u tot 15 mei de Gecombineerde Opgave indienen. Hiermee maakt u aanspraak op Betalingsrechten. Dit jaar is er een tiental wijzigingen aangebracht. Onderstaand puntsgewijs globaal de belangrijkste aandachtpunten op een rijtje.1. Percelen die aangemerkt worden als Ecologisch Aandachtgebied mogen niet langer bespoten worden met gewasbeschermingsmiddelen.

2. De termijn die een vanggewas op het land dient te staan, is in sommige gevallen teruggebracht van tien naar acht weken. Voor vanggewassen als onderzaai met de hoofdteelt is geen termijn meer. De uiterste datum van inzaai is 15 oktober. Dit was 30 september.

3. De betalingsrechten worden in juli met 4 % tot 4,5 % verlaagd. Houdt er bij (ver)huur van rechten 2018 rekening mee, dat de waarde op 15 mei 2018 nog met 4-4,5% moet worden verlaagd. De reden is dat € 30 miljoen wordt overgeheveld van directe betalingen naar plattelandontwikkeling.

4. In 2018 kunnen betalingsrechten worden aangevraagd uit de Nationale Reserves. Dit geldt voor starters en voor jonge landbouwers. Dit is aan te vragen over de ‘vrije hectares’, mits u aan voorwaarden voldoet en voor percelen waarbij tussen 2015 en 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend, omdat ze niet zijn aangemerkt als subsidiabele grond. Bijvoorbeeld voor percelen die werden gebruikt voor openbare werken/nutsvoorzieningen in 2015.

5. Extra betaling jonge landbouwers altijd 5 jaar. De jonge landbouwer die aan de voorwaarden voor de extra betaling voldoet, krijgt deze betaling nu voor maximaal 5 jaar. Er vindt geen aftrek meer plaats voor het aantal jaren dat de jonge landbouwer voor het jaar van aanvraag al blokkerende zeggenschap had.

6. Percelen in eigendom. Er moet in de Gecombineerde opgave verklaard worden dat de boer zelf de gebruiker is van de opgegeven percelen. Als het perceel niet in eigendom is, moet de boer verklaren dat hij toestemming heeft om de percelen te gebruiken voor landbouw. Daarbij moet het grondgebruik in ‘mijn percelen’ geüpdatet zijn.

7. De sanctie van het niet naleven van de vergroeningsvoorwaarden gaat van 120 naar 125%.

8. Een aantal vragen is vervallen.

Boschland accountants en adviseurs kan zich voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. En het gaat om grote belangen. Boschland zal u graag helpen met het invullen van de Gecombineerde Opgave. Neem contact op met Albert Baarslag, Herman Vrielink, Aalt van de Kamp of Jeroen ten Dolle. Zij helpen u graag. Bel 0575- 461391 of mail teamfoodenagri@boschland.nl