Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Geweldige stap voorwaarts voor nieuwbouw sporthal in Bathmen

BATHMEN – Afgelopen week was de euforie bij de projectgroep Sportvoorzieningen Bathmen groot. Als opmaat naar de begroting 2021-2024, die in november 2020 definitief wordt vastgesteld, is het project Sporthal Bathmen in de kaderbrief 2020 als formeel project opgenomen. De vervanging van de huidige sporthal wordt daarbij als autonome ontwikkeling gezien. Deze kaderbrief is ter kennisgeving met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen. Met dit besluit kan de verdere uitwerking van het project Sporthal Bathmen worden gestart.

Tijdens de raadsvergadering werd bekend dat gemeente Deventer al in 2020 en 2021 ongeveer € 60.000,- vrijmaakt voor procesbegeleiding voor de vervanging van de huidige Sporthal in Bathmen. Deze procesbegeleiding wordt gebruikt voor onderzoek om een goede inschatting te kunnen maken van het totale investeringsbedrag dat voor vervanging van de sporthal nodig is en welke wensen er leven bij de huidige gebruikers. Voorlopig houdt de gemeente in de begroting rekening met een totaalinvestering van € 6 miljoen voor een nieuwe sporthal. Doelstelling is om de nieuwe sporthal in 2024 gerealiseerd te hebben.

De huidige sporthal De Uutvlog is gebouwd in 1978, dus ruim 40 jaar oud. Deze voldoet niet aan de accommodatie- eisen van de diverse sportbonden en het NOC-NSF. Investeringen die nodig zijn, hebben betrekking op hygiëne en veiligheid en de bouwkundige staat van de sporthal.
Vanuit de bouwkundige staat en bijbehorende veiligheidseisen is er daarom een noodzaak tot aanpak van de sporthal.
Vanuit dit oogpunt en het feit dat er vanuit een bewonersinitiatief uit Bathmen inmiddels een voorstel ligt tot een nieuwe sporthal annex sportpak, is procesbegeleiding vanuit de gemeente noodzakelijk.
De projectgroep Sportvoorzieningen Bathmen, ontstaan uit de Dorpsagenda, heeft eind februari dit jaar een adviesrapport voor een nieuwe duurzame, multifunctionele, toekomstbestendige sportaccommodatie, waaronder een nieuwe sporthal, aan wethouder Rob de Geest aangeboden. De projectgroep is verheugd dat de gemeente Deventer haar burgerinitiatief ondersteunt en zij zal nauw betrokken blijven bij de fase die nu van start gaat.