Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

POP3 subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ open gesteld

ZWOLLE – De provincie Overijssel heeft de POP3 subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ open gesteld. Deze regeling heeft als doel het verhogen van de efficiëntie van agrarische bedrijven door uitruil van gronden en de aanpassing van percelen. De regeling is sinds 8 januari 2018 open gesteld. Geïnteresseerde agrariërs kunnen tot en met 7 maart 2018 een aanvraag doen voor de regeling. POP3 is het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma bedoeld om het platteland op allerlei terreinen waaronder de landbouw te versterken.De POP3 regeling helpt bij het versterken en handhaven van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw. Daarnaast draagt de herstructurering van landbouwbedrijven ook bij aan internationale doelen rondom water, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), biodiversiteit, Natura2000 en het in stand houden van het landschap.

Hester May, gedeputeerde landbouw, over het belang van deze POP3 regeling: “De verbetering van de verkaveling levert veel winst op voor agrariërs. Ik zie dat ook bij de verschillende landinrichtingsprojecten in Overijssel. Het leidt tot kostenbesparingen doordat bijvoorbeeld percelen dichter bij het erf komen te liggen. Daardoor krijgen de ondernemers ook weer ruimte om te investeren in hun bedrijf. En een sterke landbouw is belangrijk voor Overijssel. De agrarische sector is goed voor maar liefst 15% van de totale werkgelegenheid. Daarom investeren we ook met ons Aero&Foot programma in de verduurzaming van de hele voedselketen.”

Het subsidiebudget voor deze POP3 regeling is in totaal € 1.500.000, -. De helft hiervan is Europees geld, de overige 50 procent is bijgedragen door de provincie Overijssel.

Informatie over de subsidiemogelijkheden van deze POP3 regeling is te vinden op: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@Ks-/regeling-1/