Gezocht: welwillende lezers (1)

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (3)

Dit is een feuilleton. Kennis van voorgaande afleveringen blijft gewenst! Hoe dat kan, zie afsluiting.
Ik koos noodgedwongen een ‘wereldlijk’ voorbeeld. In de hoop zo op de loer liggende overgevoeligheden rond christelijk geloof te temperen. Met mijn keuze voor Wereldwinkel Bathmen (WW) kan ik te-gelijk aantonen dat het type discussies als rond de ‘anti-homo’ verklaring (2) zich op veel meer plekken voordoet.(3) Ik had het over ruwweg drie soorten reacties bij die ‘missie’ van onze WW. Een domweg wegzetten van het hele idee van zo’n WW als achterhaald ideaal van softe geitenwollensok-kendragers. Op dezelfde manier reageerden sommigen ook op die ondertekenaars van de Nashvilleverklaring: achtergebleven oude zeurkousen met verkalkte hersenen.Nou, dat gaat voor onze WW’ers echt niet op. Voor zover ik ze ken, zijn de bestuursleden, commissieleden (inkoop, etaleren e.d.) en de meeste overige vrijwilligers/medewerkers die de winkeldiensten draaien stuk voor stuk capabele mensen, jonger en ouder, die met beide benen in de moderne samenleving  staan! Kortom, zo’n botte redenering over de WW als zodanig, kan je bestrijden door simpel te checken.Ik verdeelde die leden in ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ als het gaat om het uitdragen van die WW-geloofsbelijdenis: eerlijke handel en inzet op duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid, ter voorkoming van oorlog en migratiestromen. Hoe dat ligt, kan ik toetsen door een beetje ‘moeilijk’ te gaan doen. Niet per se lelijk of kwaadaardig, ook poeslief! Ik vraag bijvoorbeeld naar die overdosis aan ‘Boeddha-prullaria’ (4) op de schappen. Waar is de Bijbel, de islam met de Koran, het Boek van Mormon? Toch net zo religieus als dat boeddhisme? Grote kans dat ze nu komen bovendrijven. Die ‘rekkelijken’, die wat elastischer zijn en mogelijk bereid hun mening wat te herzien. De ‘preciezen’ die koste wat kost hun omwrikbare waarheid vast houden. Wel een op onkunde gebaseerde waarheid. De geschiedenis van het boeddhisme is tot op vandaag de dag even gewelddadig, wreed en oorlogszuchtig als die van het christendom en de islam!(5)  Nóg een testvraag: waar kopen jullie zélf die ‘zuivere’ producten? In je eigen WW  is strijdig met jullie evangelie. Wie dat tóch doet, moet dus een redenering hebben die de eigen ‘afvalligheid’ recht breit! Of, kijk in het winkelwagentje van sommige WW’ers in de supermarkt. Alles behalve de ‘zuivere’ spullen uit het assortiment? Natuurlijk, er zijn vast rechtvaardigingen die hier soms ‘houdbaar’ zijn. Maar in die andere gevallen? Dan wil je anderen dus tot iets bekeren, waaraan  je jezelf onttrekt. Kan je dat, ik opper het met schroom, vergelijken met priesters die hun celibaatsgelofte ontduiken? Met soms misschien óók wel houdbare rechtvaardigingen, maar wat ook een heel instituut tot wankelen kan brengen.(6)

Uiteindelijk draait het om hardnekkige onkunde en onwil, de gegarandeerde ingrediënten voor relationele kaalslag. Zoals mij met die broer en zus overkwam! (7) Volgende keer terug naar die ‘anti-homo’ verklaring.(8)

Afsluiting
De redactie heeft een formidabel ‘Uitzending gemist programma’. Al mijn columns staan op de website van de BK. Ga naar www.bathmensekrant.nl ; kies ‘Bathmense Krant – Bathmense Krant, dagelijks het nieuws …’; kies rechtsonder ‘Welbeschouwd’ of ‘Welbeschouwd met noten’en mijn columns verschijnen, nu zelfs, indien gewenst, met noten als toelichting en verantwoording! Hulde.

Piet van der Klis.


Noten
1. Bathmense Krant, week …,, … maart, 2019, p. …
2. Anti-homoverklaring is feitelijk te eenzijdig. Ik weet het. Het gaat om LHBTérs: l;esbo’s, Homo’s, Biseksuelen en Trans-genders. Ik houd het op ‘homo’s’ vanwege de herkenbaarheid en eenvoudigheid. Een puur pragmatisch principe bij het schrijven!
3. Mijn keuze voor het voorbeeld van WW Bathmen is ook al pragmatisch, Ik ken die organisatie vrij goe, maar het net zogoed een ander voorbeeld kunnen kiezen, bijvoorbeeld onze OKB (Oudheidkundige Kring Bathmen), of onze BVB (Belangenvereniging Bathmen), of de organisatie van de ‘Preek van de Leek’ van onze plaatselijke PKN-gemeente Bathmen-Okkenbroek! Gellof je het niet: spreek me er maar op aan!
4. ‘Prullaria’ is een nogal denigrende omschrijving. Maar, ik heb die niet alleen van mijzelf. Het afgelopen jaar werd die term voor die spullen naar mij spontaan, onafhankelijk van elkaar, gebruikt door twee bestuursleden van onze WW!
5. Zie bv. Yves Menheere (2011). Het vreedzame boeddhisme? De mythe van een geweldloze religie. De Academische Boe-kengids, 89, November (pp. 17-18); Ingmar Vriesema (2014). Misverstand op de vensterbank. NRC Handelsblad, 15 januari (3 pagina’s).
6. Weinig fantasie nodig voor ondersteuning van deze uitspraak. Tóch een nuancering hier. Ik doel hier niet op dat verschrikkelijke dossier over seksueel misbruik op basis van machtsongelijkheid, waarover nu van alles te doen is in bijvoorbeeld het Vaticaan (al kan het fundamentalistische christendom er op dit vlak ook het nodige van). Zie recent: Opinie (2019). Het Vaticaan is aantoonbaar niet betrouwbaar gebleken. Het is tijd voor objectief onderzoek naar misbruik in de kerk. De Stentor, 2 maart (p. 14).; Marc Leijendecker (2019). Misbruik top. Paus wil nu voluit tegen misbruik. Kern: Bisschoppen uit de hele wereld krijgen een boodschap mee: altijd samenwerken met justitie, nooit meer geheimhouding. NRC Handelsblad, 25 februari (p. 13). Let op: dit gaat over vooral seksueel misbruik op basis van ongelijke machtsverhoudingen, Maar, nogmaals, óók is bekend dat veel priesters en nonnen homo of lesbisch waren en stiekem praktiseerden, en daarmee eveneens de Vaticaanse dogmatiek aan het wankelen brachten. Overigens: alle mogelijke evenbeelden op te voeren vanuit het strenge reformatorische christendom!
7. Ja, die familie in dit verband. Pijnlijk een beetje. Wat betreft parate bijbelkennis komen ze misschien nog wel een beetje met me mee, in ieder geval die oudste broer. Maar, wat ándere kennis betreft, óver de bijbel en hoe die te lezen en te interpreteren, dus daar waar bijbelkennis overgaat in theologie, daar zijn ze echt niet thuis. Daar weten ze werkelijk niet van de hoed en de rand, maar hebben er dus wel een heel grote mond over open. Bovendien, écht dom zijn ze niet. Ze schatten zichzelf nadrukke-lijk in op een bovengemiddeld IQ, maar hanteren dus hier redeneringen die ‘zwakzinnig’ aan doen. Dat is voor mij lastig om mee om te gaan. Het zij zo! Kortom, voor mij in deze discussie over die Nashvilleverklaring van geen betekenis, in tegendeel!
8. Ik hoop voor de komende week nog een column klaar te hebben. Ik doe mijn uiterste best, maar er zin plotselinge verwikkelingen in de privésfeer. Niet echt ernstig, maar ik ‘moet’ snel op reis. Een reis die allen maar zin heeft als ik die heel goed voorbereid. En dat ga ik nu eerst doen!

Piet van der Klis.